ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

24 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ มีดังนี้

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ.2566 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

อาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระเข้ารับมอบกิตติบัตรเชิดชูเกียรติ และอาจารย์-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าวด้วย

แกลลอรี่