คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ Chiang Mai Education Task Force

6 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Chiang Mai Education Task Force ในการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์และรูปแบบการคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่