ประกาศผลผู้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

29 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศผลผู้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562