พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี และ วาระปีที่ 63 การศึกษาพยาบาล มช.

15 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี และ วาระปีที่ 63 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา
.
หลังจากนั้น คณบดีได้มอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ประกอบด้วย อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
.
บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ได้แก่ คุณวาสนา อ่ำแก้ว หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรดีเด่น สายบริการ ได้แก่ คุณนงลักษณ์ เวชการ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คุณชนิดา ต้นพิพัฒน์ หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลัง และพัสดุ รางวัลมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป
.
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบเข็มที่ระลึกแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (ผู้ช่วยคณบดี) กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
.
ช่วงท้ายของพิธีดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช มอบเงินจำนวน 119,999 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะฯ โดยมีเงื่อนไขให้คงเงินต้นและใช้ดอกให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในชื่อ "ทุนศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล" และ ชมรมอาวุโสสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
แกลลอรี่