คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563

15 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จากหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน 94 หน่วยงาน

.

http://www.edpex.org/2021/07/edpex200-8-1.html

แกลลอรี่