ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Collaborative Research in Dentistry"

25 มีนาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18
ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry"
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code หรือลิงค์ https://dfct2021.dent.cmu.ac.th/frontend/web/
แกลลอรี่