มช. จับมือ ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง พัฒนาระบบรางและอุโมงค์ พร้อมต่อยอดระบบยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับสร้างอุโมงค์

21 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


              ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณบดี และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยและทดสอบที่สำคัญในด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การก่อสร้างและระบบคมนาคมทางราง โดยเฉพาะงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุโมงค์รถไฟให้ก้าวล้ำทันสมัย นำไปสู่การส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนดังค่านิยมด้าน Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคมโดยมุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและด้าน Morality การพัฒนาจิตสาธารณะ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินพันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
             ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณทางบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบรางและอุโมงค์ รวมถึงระบบ ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคม ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแกนหลักรองรับกิจกรรมความร่วมมือ และเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการผลักดันการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”
             ด้านนายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในครั้งนี้ว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ อาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมพัฒนา ในการขับเคลื่อนของศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำขององค์ความรู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการทดสอบที่สำคัญทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟ โดยสามารถประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์สาขา และประโยชน์อื่น ๆ ตามขอบเขตความร่วมมือร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ จะนำไปสู่กิจกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางกับทางมหาวิทยาลัย บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงประเทศชาติสืบต่อไป”

รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่