การประชุมสรุปการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

19 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสรุปการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คณาจารย์ ได้พบปะ และสรุปภาพรวมประเมินการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร รวมไปถึงร่วมกันวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงตามแผนกลยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนปี 2566 - 2567 อีกทั้งยังมีการสรุปภาพรวมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 โดยประธานหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง video wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แกลลอรี่