ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)