ผลการประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Social Return on Investment (SROI) ประจำปี 2565

16 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ผลการประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Social Return on Investment (SROI) ประจำปี 2565
จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
---------
โครงการ : ห่วงโซ่คุณค่าและโอกาสทางการตลาดของไม้เศรษฐกิจประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
---------
มูลค่าผลกระทบรวม 5,700,702 บาท
ประเมินโครงการโดย สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย
https://cmu.to/elcVK
#งานวิจัยและบริการวิชาการ
#MaritimeCMU
#CMU