โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563

8 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหนังสือจาก Mr. Khrisna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการใช้อักษรเทวนาครีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ภายในงานมีการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอินเดีย การแสดงละครสั้น และการบริการอาหารว่างตามแบบฉบับอินเดีย   เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่