คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับ The University of Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

23 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี และคณะ เดินทางเพื่อเยี่ยมชมและหารือในการกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The University of Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. การกระชับความร่วมมือกับ Graduate School of Argicultural and Life Sciences ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมี Prof. Tatsumi Nobuhiro คณบดี Graduate School of Agricultural and Life Sciences และคณาจารย์จากห้องวิจัยคู่ความร่วมมือกับนักวิจัย นำโดย Prof. Masaharu Ishii และคณะ ให้การต้อนรับ โดยหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์จาก MOU ที่มีร่วมกันระหว่างสองคณะ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมถึงการขยายความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน และเยี่ยมชมศูนย์สื่อสารมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo Communication Center) ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายนวัตกรรมจากงานวิจัยของคณาจารย์

2. การหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับ School of Science ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมี Prof. Masahiro Hoshino คณบดี School of Science คณะนักวิจัยด้านชีววิทยา และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ โดยได้มีการหารือเพื่อสร้างความมือในด้านการแลกเปลี่ยนการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ The University of Tokyo ตลอดจนเยี่ยมชมห้องนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “Science Gallery” ซึ่งจัดแสดงผลงานวิจัยระดับแนวหน้าของคณาจารย์

3. การหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับ Graduate School of Information Science and Technology ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยมี Prof. Reiji Suda คณบดี Graduate School of Information Science and Technology และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ โดยได้มีการหารือในการสร้างความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนงานวิจัย นักวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงานด้านการวิจัยระดับแนวหน้า (internship) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล

การเจรจาความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการ Quick Win แผน 13 “One Faculty one MOU” โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกระชับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เคยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มาแล้ว ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการร่วมกับ 3 วิทยาลัยของ The University of Tokyo ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น และอันดับที่ 23 ของโลกตามการจัดอันดับของ QS University Ranking ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางกรอบการร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ อาทิ การจัดการประชุมทวิภาคี Chiang Mai-Tokyo Bilateral Symposium in Science ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระยะสั้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและเทคโนโลยี เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานวิจัย ณ The University of Tokyo และการสนับสนุนนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ The University of Tokyo อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสู่แถวหน้าในระดับสากลต่อไป

คณะผู้เดินทาง ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ธานินพงศ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยากร ภูมาศ นักวิจัยสาขาจุลชีววิทยา
6. อาจารย์ ดร. พชร สัตยวรรธน์ นักวิจัยสาขาจุลชีววิทยา
7. นายพิชัย นาคปฐม หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แกลลอรี่