วิศวฯ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก IEEE

3 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดี อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Saifur Rahman, IEEE 2023 President พร้อมด้วย Mr.Thomas Coughlin, IEEE President-Elect และคณะผู้บริหารจาก IEEE และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Slope อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร นอกจากนี้ IEEE ยังได้ให้เกียรติจัดการบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ "Climate Change Initiative of IEEE" โดย Mr.Saifur Rahman ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ CMU Smart City เป็นลำดับถัดไป
แกลลอรี่