รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนีบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) รอบที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2564 และรอบที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2565 รายละเอียดดูเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/admission
แกลลอรี่