เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

5 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ M.S. (Geography and Geoinformatics)
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1
รับสมัคร ทาง Internet 2 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 6 ม.ค. 64 (Online)
ระบบรับสมัครบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...
รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตร แบบ 1
(แบบวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ไม่มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...
รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตร แบบ 2
(แบบวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php...
โครงสร้างหลักสูตร
http://www.geo.soc.cmu.ac.th/msc-structure/
ทุนการศึกษา
• CMU Presidential Scholarship
• Teaching/ Research Assistant (TA/ RA)
• Research Academic Expenses Support
• The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 943505, (053) 943523
E-mail sudajans@gmail.com
(ติดต่อคุณสุดาจันทร์)
แกลลอรี่