การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา (ฝ่ายพยาบาล) โดยมีคุณพรรณวรรณ สายหร่ายและทีมงาน จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้อง MBA 1 
แกลลอรี่