โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่

27 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

                 เมื่อวันที่ 18 และ 22 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และสวนไทรโยครีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนความคืบหน้า (Progress report) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ในปีที่ผ่านมา และเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แกลลอรี่