ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

13 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ  ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 16 ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขา บริหารธุรกิจ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 12 กรรมการบริหาร ที่ปรึกษางานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอพรีม่า เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ลองกานอยด์” ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่