คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสนับสนุนการทำงานหน่วย OSS และ ระบบตรวจสอบภายในกับสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มช.

18 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสนับสนุนการทำงานหน่วย One Stop Service (OSS) และ ระบบการตรวจสอบภายใน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Innovative Digital Lean: การสร้างความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานผ่านความคล่องแคล่วดิจิทัลและความยืดหยุ่นของ AI" พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจราย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรรับเชิญจากสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คุณกุลางกูร พัฒนเมธาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณปรานอม ก้านเหลือง นักจัดการงานทั่วไป หน่วย One Stop Service คุณจารุณี แก้วทอง นักจัดการงานทั่วไป หน่วย One Stop Service และ คุณพรรณี ศรีเรือน หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

แกลลอรี่