ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มช. ที่ได้รับประกาศนียบัตรนักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

16 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มช. ที่ได้รับประกาศนียบัตรนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นำผลงาน “Smart TTI ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลิตผลสด" คว้า รางวัล Bronze Prize ณ กรุงโซล เกาหลี

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นักวิจัย มช. เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความความยินแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ไดรับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติผ่านเวทีการประกวดในต่างประเทศ ดังนี้

รางวัล Bronze Prize
ได้แก่ ผลงาน “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลิตผลสด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย/นักประดิษฐ์ และมีคณะนักวิจัย ดังนี้
1. นายอภิสิทธิ์ ใจบาล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

นวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์ ด้วยตัวชี้วัดแบบฉลาดที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสีของสารตัวชี้วัด ผสานกับนาโนเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของตัวชี้วัดตรงตามช่วงของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตผลสด สามารถตรวจติดตามคุณภาพของสินค้า ระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ การจำหน่าย ไปจนถึงก่อนการบริโภคทำให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตผล

โดยผลงาน “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลิตผลสด คว้ารางวัล Bronze Prize For Excellent Efforts In Creating Invention จากงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย
แกลลอรี่