เปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า”

12 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า” วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิพากษ์หนังสือดังกล่าว และมีท่านกฤษณะ ชัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมนตรี สิงห์สกุล ประธานชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ คุณรันยิต ซิงห์ ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณจิรชัย ศรีจันทร์ดร ผู้นำชุมชนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “เครือข่ายข้ามและการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครือข่ายสังคม ศาสนาและเศรษฐกิจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารตี อยุทธคร ผศ. ดร. อริยา เศวตามร์ และศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ ซึ่งจัดได้ว่างานวิจัยนี้ได้สร้างความรู้ใหม่ให้กับวงการวิชาการ และเป็นแนวทางการวิจัยให้กับศูนย์อินเดียศึกษาในอนาคตต่อไป
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/indianstudies.cmu/
แกลลอรี่