นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ 4D Design Exhibition

28 ตุลาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ 4D Design Exhibition โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมชมการนำเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ลานร่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ ผลงานจะยังคงจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
แกลลอรี่