โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี” ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

14 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี” ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กล่าวเปิดโครงการฯ และ รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
.
ในการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเเรงงานให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น (อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง) คุณวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ (รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด) คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น (ที่ปรึกษาคณะทำงานกฎหมายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ มีบัว (อาจารย์สาขาวิชาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน จำนวน 35 คน
.
การจัดอบรมฯ ดังกล่าว นับเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพทั้งสองฝ่าย โดยมี อาจารย์ ดร.ดลนภา นันทวโรไพร ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม และ ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แกลลอรี่