การบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชน และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักกายภาพบำบัดประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมประชาคม ในโครงการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชน และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอการดำเนินการและกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการฯ ผลการดำเนินการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
แกลลอรี่