ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ทุน Emst Mach-Grant – ASIA-UNINET 2024/25

7 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุน Emst Mach-Grant – ASIA-UNINET 2024/25 สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASIA-UNINET ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://grants.at/en/?=MzAwODNfMzE3MjZfMQ หรือ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EtjE2DBRPv5BquoAISOGkb8B8g7y9hPZ9oVx7Efj7sTAEg?e=hO9q7L ปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2567