ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2566

3 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2566
.
กำหนดการจัดสอบ
วันเสาร์ที่ 10 - วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 รวม 4 วัน ๆ ละ 4 คาบเวลา
.
รอบที่ 1 เวลา 08.00 - 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 12.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.30 - 17.30 น.
.
นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบ ได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช. โทร. 053-94-3698
ข้อมูลโดย : ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช.
แกลลอรี่