มช. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

24 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้ง 2 สถาบัน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) และภาควิชาธรณีวิทยา จะร่วมเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ วิจัยอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้น ได้มีการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อถือที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย” โดยมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Responsible Business Practices) ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ” หัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการการทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยมาตรฐาน GIT Standard สู่ผู้บริโภคอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า” (โลหะมีค่า) หัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการการทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยมาตรฐาน GIT Standard สู่ผู้บริโภคอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า” (อัญมณีและเครื่องประดับ) และหัวข้อ Road to GIT Standard “การนำ GIT Standard ไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วย GIT Standard”
แกลลอรี่