3 นักศึกษาเก่าพยาบาล มช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

29 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
.
ในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสนักศึกษา 3112025) สาขาบริหารองค์กรการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ข้าราชการบำนาญและอาจารย์อาวุโส (รหัสนักศึกษา 157915) สาขาบริการสังคม และ คุณนฤมล พูลเพียร หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รหัสนักศึกษา 2512013) สาขาบริการสังคม
.

แกลลอรี่