วิศวฯ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 มุ่งสู่การดำเนินงานเป็นเลิศ

9 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทาง ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก, รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ศรุดา ติวะนันทกร คณะสัตวแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล คณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล คณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ พร้อมนำทีมผู้บริหารนำเสนอภาพรวมบริบทส่วนงาน ทิศทางการพัฒนา ความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานโดยสังเขป ตลอดจนสนทนาแลกปลี่ยนข้อมูล พร้อมรับข้อเสนอแนะ รวมถึงสรุประดับการประเมินที่ได้รับ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30574
แกลลอรี่