นักศึกษาวิทยา มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2566

19 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 20) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2566 ณ สถาบันเดซี ประเทศเยอรมนี

         คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัตร คำมาตา นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 20) เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2566 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ดำเนินการโดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากนั้นได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สถาบันเดซี (Deutsches Elektronen Synchotron:DESY) เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน และงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน ในแต่ละปีจะมีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้ามาปฏิบัติการทดลอง โดยมีการทำวิจัยทางด้านอนุภาคมูลฐานที่เน้นการใช้เครื่องเร่งอนุภาค เพื่อที่จะค้นหาอนุภาคมูลฐานที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโปรตรอน และงานวิจัยทางด้านแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นการนำเอาแสงซินโครตรอนที่ผลิตจากวงแหวนกักเก็บอนุภาคพลังงานสูงไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ธรณีวิทยา และแพทยศาสตร์ ในแต่ละภาคฤดูร้อนสถาบันเดซีได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในห้องปฏิบัติการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านประกาศรายชื่อ https://www.nstda.or.th/desy
แกลลอรี่