ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

20 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์นกธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความตื่นตัวของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่ากลุ่มนก อันจะเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
แกลลอรี่