ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กันยายน 2566)

25 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 
.
เดือนกันยายน 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 456,809.25 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ถ้วน) แบ่งเป็น
.
บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล
.
คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ 4,000.00 บาท
คุณสมศักดิ์ ใหม่ศรี 100.00 บาท
รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์ 20,000.00 บาท
ผศ.ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ 10,000.00 บาท
รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 9,000.00 บาท
รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์ 10,000.00 บาท
ผศ.ศิริพร เปลี่ยนผดุง 1,000.00 บาท
คุณปรวีณ บุญมา 40,000.00 บาท
คุณนิยม ชุติรัตนพันธ์ 2,000.00 บาท
คุณนันทพร จงก้าวหน้า 70,000.00 บาท
คุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ 5,999.00 บาท
คุณปราณี จันทร์เจนระวี 40,000.00 บาท
คุณพัชรพล ปิงยศ 10.00 บาท
ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ 30,000.00 บาท
รศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 20,000.00 บาท
คุณพรธิดา คำมงคล 200.00 บาท
รศ.ดร.มยุลี สำราญญาติ 20,000.00 บาท
ผศ.ดร.กาญจนา ธานะ 5,000.00 บาท
รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน 2,000.00 บาท
ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล 40,000.00 บาท
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช. 50,000.00 บาท
มูลนิธิเขื่อนยันฮี 20,000.00 บาท
.
รวมจำนวนเงิน 399,309.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)
.
บริจาคจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุง/จัดสร้างอาคาร
รศ.ละออ ตันติศิรินทร์ 1,000.00 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00 บาท
อ.สุวพรรณ สถิโรภาส 2,000.00 บาท
.
รวมจำนวนเงิน 3,100.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
.
บริจาคเพื่อพัฒนาคณะฯ ในพันธกิจรวมทั้งหมด
เงินเหลือจ่ายจากเงินสนับสนุนงานสถาปนาคณะฯ 34,400.25 บาท
ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ 20,000.00 บาท
.
รวมจำนวนเงิน 54,400.25 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์ถ้วน)
.
ขอให้บุญกุศลจากการร่วมบริจาคดังกล่าว จงประสบผลแด่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุข ความเจริญ คิดหวังจะทำการสิ่งใดขอให้สมดั่งตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ

แกลลอรี่