การประชุมโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ

30 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ International Bamboo Architecture and Material Innovation Festival เพื่อระดมความคิดเห็นและวางแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. กล่าวเปิดการประชุม, ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ กล่าวแนะนำโครงการ, ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. นำเสนอข้อเสนอโครงการ, ผศ.กานต์ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยนวัตกรรมไม้ไผ่เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และวัสดุพื้นถิ่น นำเสนอศักยภาพและความพร้อมของโครงการ และผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม นำเสนองานด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ รวมถึงสถาปนิก นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom และห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่