CMU WSC Alumni’s Talk Series “ทำไมการค้ามนุษย์... ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องใช้มุมมองสตรีนิยมแก้ไขปัญหา”

18 กรกฎาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

CMU WSC Alumni’s Talk Series
ตามติดชีวิตศิษย์เก่าสตรีศึกษา EP.6
“ทำไมการค้ามนุษย์... ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องใช้มุมมองสตรีนิยมแก้ไขปัญหา”
Speaker:
1. พ.ต.อ หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
2. ชายไทย รักษาชาติ ผู้ชำนาญการด้านแรงงานข้ามชาติ และการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
3. ทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองส่งเสริมการพัฒนา และสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Moderator:
ผไท วงศ์อนุตรโรจน์
มลิวัลย์ เสนาวงษ์
ติดตามการไลฟ์สดทาง Facebook: Department of Women’s Studies CMU
ในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
#SOCCMU