โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนสังคม (Social return on investment SROI ) (เบื้องต้น)

8 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนสังคม (Social return on investment SROI ) (เบื้องต้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการหรืองานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่