โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

1 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ online learning" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting และห้องประชุม 3
แกลลอรี่