โครงการสัมมนา หัวข้อ "Transforming Education for The Future : ยกระดับด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

10 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "Transforming Education for The Future : ยกระดับด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาจากทุกส่วนงานร่วมการสัมมนา เพื่อสร้างความรู้เข้าเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักฯ ณ ห้องประชุมนิมมาน 2-3 นิมมานคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่