ดูงานด้านการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ของคณะฯ ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 เมือวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่