มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

22 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 แด่ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร (ศิษย์เก่า DN13 รหัสประจำตัวนักศึกษา 2112007) อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9
.
พร้อมกันนี้ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษา “กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

แกลลอรี่