รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ร่วมดำเนินการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "สันติวิธีวิถีครูบาศรีวิชัย"

29 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "สันติวิธีวิถีครูบาศรีวิชัย" จัดโดยมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ อาคาร 60 ปี พระราชสิงหวรมหามุนี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง "สันติวิธีวิถีครูบาศรีวิชัย" เป็นการสะท้อนการปฏิรูปของสงฆ์ เช่น ธรรมยุติกับมหานิกาย ซึ่งครูบาศรีวิชัยเป็นนักคิดรูปสำคัญ ที่เข้าใจในความหลากหลายพหุสังคมล้านนา มุ่งเน้นพระพุทธศาสนาแบบล้านนาในมิติของจิตวิญญาณ และมีการใช้สันติวิธีอย่างชัดเจน

แกลลอรี่