โครงการสัมมนาให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

6 กันยายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1-201 อาคารสำนักงานวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก เกี่ยวกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นและแนวทางการจัดการขยะทะเลในปัจจุบัน
แกลลอรี่