ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ‘ระดับดีมาก’

16 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ‘ระดับดีมาก’ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “มังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนกับพันธกิจ การสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์” (Variegated Dragon : Territorialization and Civilising Mission in Southeast Asia) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ (สาขาสังคมวิทยา) สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=174
แกลลอรี่