งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (IDEA)

11 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (IDEA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เสริมสร้างความภูมิใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน
ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจาก คุณวิยะดา เจริญศุข ว่องวิกย์การ Senior Executive Director บริษัท A49 เชียงใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ Weave Artisan Society
แกลลอรี่