พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

29 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพ การพัฒนาทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลากำหนด 4 ปีนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป
แกลลอรี่