พบผู้ประกอบการที่สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

1 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้ คุณศศิประภา ปิยะพัฒนา กรรมการบริหาร คุณจิตรวดี ไตรเรกพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณวัชรินทร์ แป้นด้วง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
แกลลอรี่