รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  http://admission.grad.cmu.ac.th

แกลลอรี่