โครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

19 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มี โครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18, 25 สิงหาคม และ 8 กันยายน 2565 จำนวน 3 เข็ม/คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ มาเป็นผู้ทำการฉีดวีคซีน และบุคลากรจากศูนย์สัตว์ทดลอง มาช่วยจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณวันละ 200 คน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่