"เปิดประตูสู่วันใหม่ด้วยหัวใจอิสระ" คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

21 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 "เปิดประตูสู่วันใหม่ด้วยหัวใจอิสระ" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ ประธานชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เกษียณเข้าสู่ชมรมฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและยกย่องเกียรติคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณฯ และการแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

โดยในปี 2565 นี้ มีผู้เกษียณฯ รวมจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
ผศ. ดร. กอบเกียรติ แสงนิล ภาควิชาชีววิทยา
นาย จิรพงศ์ สังข์คุ้ม ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
นาง ปราณี อังกาบสุวรรณ ภาควิชาเคมี
นาง ปารณีย์ กันทวี ภาควิชาคณิตศาสตร์
นาย มานพ ขันคำ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผศ. ดร. วัชรี จำปามูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ. ดร. วิทยา คันธรส ภาควิชาธรณีวิทยา
นาย สกล วงศ์เรือไชย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาง สัตยาภรณ์ ราชกิจ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
นาย สุรพันธ์ กาญจนวงศ์ ภาควิชาเคมี
นางอำภา บุญยืด ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

ชม VDO Presentation


ชมคลิปบรรยากาศการจัดงาน


แกลลอรี่