Powerful Resume Writing, Job Interview and Professional Nursing Service สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

8 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานในตลาดแรงงานสากล : Powerful Resume Writing, Job Interview and Professional Nursing Service สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียน Resume การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน การให้การบริการสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานสากลต่อไป ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

แกลลอรี่