ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

3 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2748/2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

แกลลอรี่